Puszczykowo
WpisaƂ Administrator
Czwartek, 02. Czerwiec 2011 20:29
PDF Drukuj Email

 

Opis Inwestycji - Puszczykowo

Pragniemy Pa?stwu zaprezentowa? now?  inwestycj? w Puszczykowie.
Budynki w zabudowie bli?niaczej tworzy tylko 6 segmentów zlokalizowanych w przepi?knej i bardzo atrakcyjnej okolicy nieopodal Poznania. Domy te wyko?czone s? w podwy?szonym standardzie deweloperskim. Posiadaj? one ogródki przydomowe o ?adnej strukturze architektonicznej, zadrzewionej naturaln? zieleni? Wielkopolskiego Parku Narodowego. Powierzchnia u?ytkowa dwóch segmentów z gara?em wynosi ok. 152 m2, a nast?pnych czterech segmentów ok. 144 m2. Dla zainteresowanych istnieje mo?liwo?? w?asnej aran?acji podzia?u pomieszcze?. Nieruchomo?ci usytuowane s? na dzia?kach o powierzchniach ok. 600 m2 ka?da.

Prosz? zwróci? uwag? na atrakcyjn? ofert? cenow? jak na t? lokalizacj?:

- 2 segmenty - 152 m2 - tylko 3901 z?/m2

- 4 segmenty - 144 m2 - SPRZEDANE

Ka?dy z zainteresowanych klientów mo?e w trakcie budowy wprowadzi? indywidualne pomys?y co do rozk?adu pomieszcze?.

Budynek b?dzie mia? okna drewniane z roletami z nap?dem elektrycznym, ogrzewanie nowej generacji piecem kondensacyjnym Immergas, grzejniki panelowe, parapety marmurowe, taras od strony ogródka. Istnieje mo?liwo?? ca?kowitego wyko?czenia wn?trz wed?ug indywidualnych potrzeb i gustów,  przy wsparciu architekta wn?trz (us?uga dodatowo p?atna). Zalet? lokalizacji jest blisko?? Poznania i dogodny dojazd w ró?nych kierunkach.
W odleg?o?ci 150 m znajduje si? luksusowy o?rodek SPA , z którego korzystaj? nie tylko mieszka?cy Poznania i okolic, ale ca?ej Polski.

WIZUALIZACJA WN?TRZA

klatka schodowa
klatka schodowa
gabinet
gabinet
klatka schodowa
klatka schodowa
sypialnia
sypialnia
salon
salon
gabinet
gabinet
pokój dzieci?cy
pokój dzieci?cy
sypialnia
sypialnia
salon
salon
sypialnia
sypialnia
kuchnia
kuchnia
?azienka
?azienka
pokój dzieci?cy
pokój dzieci?cy
pokój dzieci?cy
pokój dzieci?cy
?azienka - sypialnia
?azienka - sypialnia
kuchnia
kuchnia
kuchnia
kuchnia
?azienka
?azienka
Rzuty domów - Puszczykowo Os. Sosnowy zak?tek

rzut segmentu nr 6
rzut segmentu nr 6
rzut segmentu nr 1
rzut segmentu nr 1
rzut segmentu nr 4
rzut segmentu nr 4
rzut segmentu nr 5
rzut segmentu nr 5
rzut segmentu nr 3
rzut segmentu nr 3
rzut segmentu nr 2
rzut segmentu nr 2LAST_UPDATED2
 

Nowo?ci Budowlane

Budujesz-Kupujesz - Aktualnoƛci

Ankieta

O firmie dowiedzia?em si?:

Rzuty domów i mieszka?

Zapraszamy do zapoznania si? z rzutami domów i mieszka? w naszym budownictwie. Szczegó?owe rzuty i plany s? do wgl?du w naszym biurze.